RĂ„TTSFALLSFĂ–RTECKNING

Rubrikernas numrering följer innehållsförteckningen i boken Fastighetsförsäkring. Asterisk markerar att Högsta domstolen har gett rättsfallet dess namn.

 

 

1 ALLMĂ„NT OM FASTIGHETSFĂ–RSĂ„KRINGEN

1.6 Tolkning av försäkringsavtal Tolkningsmetod

NJA 2001 s. 750 (”Självrisken i rättsskyddsförsäkringen”) NJA 2006 s. 53 (”Knäskadan”)

NJA 2013 s. 253 (BWE:s rättsskyddsförsäkring”*)

NJA 2017 s. 237 (”Bygglovet och särskoleplaceringen”*) NJA 2018 s. 834 (”Vitesundantaget i ansvarsförsäkringen”*)

Oskäliga villkor

NJA 2009 s. 408 (”Särvishallarna”)

NJA 2009 s. 877 (”Inbrottet i musikaffären”) HD:s dom i mål T 497-20 (”Mobilförsäkringen”*)

 

2. TERMER OCH BEGREPP

Egendomsskada

Svea hovrätts dom i mål T 6607-12 (”Denguemyggorna”)

 

3. FĂ–RSĂ„KRINGSSKYDDET I FASTIGHETSFĂ–RSĂ„KRINGEN

3.1 Försäkringsskyddet i egendomsförsäkringen

3.1.6.4 Natur- och klimatskada

Försäkringsbelopp/sublimit

Svea hovrätts dom i mål T 9941-16 (”Skyfallet ”)

 

3.1.6.5 Vattenskada

Utströmning från ledningssystem

Svea hovrätts dom i mål T 2780-15 (”Kondensvattnet”)

Stöld/Inbrott

NJA 2009 s. 877 (”Inbrottet i musikaffären”)

 

3.1.7.2 Maskinförsäkring Plötslig och oförutsedd skada

NJA 2006 s. 53 (”Knäskadan”)

NJA 2007 s. 17 (”Motviktsfallet”)

Svea hovrätts dom i mål T 4451-13 (”Gjuterigrytan”)

Svea hovrätts dom i mål T 1587-15 (”Den havererade generatorn”)

Svea hovrätts dom i mål T 1672 -18 (”Den ofullbordade entreprenaden”)

 

3.2 Försäkringsskyddet i avbrottsförsäkringen

Se underförsäkring.

 

3.3 Försäkringsskyddet i ansvarsförsäkringen

 

3.3.1 Allmänna frågor

Förlikning

NJA 2009 s. 355 (”Den otillåtna förlikningen”)

 

Försäkringstiden Upptäcktsprincipen

NJA 2007 s. 35 (”Konsultens upptäckt”)

 

Inträffandeprincipen

NJA 2017 s. 237 (”Bygglovet och särskoleplaceringen”*)

 

3.3.5 Skadestånd i avtalsförhållanden Vite

NJA 2018 s. 834 (”Vitesundantaget i ansvarsförsäkringen”*) Svea hovrätts dom i mål T 1479-10 (”Vitesmålet”)

3.3.7 Arbetsskada - undantag

NJA 2012 s. 3 (”Undantaget för arbetsskada”)

Undantaget för ”annan försäkring”

NJA 2012 s. 685 (”TFA-undantaget”)

 

3.4.2.1 Styrelseansvarsförsäkring

NJA 2019 s. 94 (”Gamla vägen”*)

 

3.4.2.1 Försäkringsskyddet i rättsskyddsförsäkringen

NJA 2005 s. 745 (”Lämpligt ombud”)

NJA 2006 s. 367 (”Skäliga rättegångskostnader”)

 

4. SKADEREGLERING

4.1 Skadeanmälan

Bevisbörda och bevislättnad

NJA 2017 s. 642 (”Bilrånet”*)

 

4.2.2 Grundläggande principer för skadebehandling Försäkringsbolagets skadeståndsansvar

NJA 2020 s. 115 (”De försvunna korna”*)

 

4.3.1.1 Skadevärdering byggnadsskada Återställande

Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål T 1788-09 (”Kristianstadbranden”) Hovrätten för Övre Norrlands dom i mål T 483-09 (”Särvishallarna”), jfr NJA 2009 s. 408

Göta hovrätts dom i mål T 562-14 (”Den stormskadade ladugården”) Svea hovrätts dom i mål T 696-19 (” Karesuandobranden nr 1”) Hovrätten för Västra Sveriges dom i mål T 1702-19 (”Merx”)

 

Marknadsvärde när återställande inte sker

NJA 2016 s. 945 (”Häckebergabranden”)

 

4.3.4.1 Självrisk Rättsskydd

NJA 2001 s. 750 (”Överskjutande kostnader”)

Underförsäkring Avbrott

Svea hovrätts dom i mål T 4089–12 (”LKAB:s avbrott”)

 

4.3.4.3.5 Räddningsplikt

NJA 2017 s. 9 (”Multitotal”*)

 

4.4 Dubbelförsäkring

Svea hovrätts dom i mål T 2537-11 (”DÖ och tredjeman”) Hovrätten för Nedre Norrlands dom i mål T 779-12 (”Vattenverket”) NJA 2019 s. 788 (”Dubbelförsäkringen”*)

 

4.5 Regress

NJA 2009 s. 846 (”RÖ gentemot tredje man samt vid beståndsöverlåtelse”) Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål T 4688-07 (”RÖ vid förlängning av preskriptionstid”)

NJA 2013 s. 233 (”Lunneviskolan”)

Skiljedom 2016-04-01 (”ICA”)

Skiljedom 2017-02-13 (”Elavbrottet”)

 

5. FĂ–RSĂ„KRINGSAVTALET I Ă–VRIGT

 

5.1.1.2 Försäkringstagarens betalningsplikt Premiedröjsmål

NJA 2015 s. 365 (”Suspensionsklausulen”)

Försäkringsbolagets informationsplikt Meddelandeplikt

Svea hovrätts dom i mål T 11693-17 (”Karesuandobranden nr 2”)

Försäkringstagarens informations- och upplysningsplikt Upplysningsplikt

Svea hovrätts dom i mål T 8016-04 (”Den missade återförsäkringen”) Svea hovrätts dom i mål T 496-18 (”Positiva uppgifter”)

 

5.2 Försäkrat intresse

NJA 2001 s. 711 (”Albyrånet”)

NJA 2004 s. 534 (”Företagshypoteket”)

NJA 2008 s. 668 (”Äganderättsförbehållet”)

NJA 2010 s. 227 (”BMW:n”)

Svea hovrätts dom i mål T 3877-16 (”Bukowskirånet”)

Svea hovrätts dom i mål T 5515-18 (”De krockade spårvagnarna”)

 

Undantag för skada som försäkrade framkallat Grov vårdslöshet

Svea hovrätts dom i mål T 10329-13 (”Det nedbrända kurhotellet”)

Leverantörsåtagande/leverantörsgaranti

Hovrätten för Nedre Norrlands dom i mål T 779-12 (”Vattenverket”)

Stockholms Handelskammares skiljedom 2017-02-13 (mål V 2016/043 ”Elavbrottet”)

 

6. SĂ„RSKILDA AVTALSFRĂ…GOR

 

6.1. Preskription

NJA 2001 s. 329 (”Preskriptionsavbrottet”)

NJA 2001 s. 486 (”Specialpreskriptionen”)

NJA 2005 s. 843 (”Skadereglering/preskription”) NJA 2013 s. 51 (”Specialpreskription – båtskada”) NJA 2013 s. 253 (”BWE:s rättsskyddsförsäkring”*)

NJA 2017 s. 601 (”Cremonas ansvarsförsäkring”*)

NJA 2019 s. 136 (”Kioskförsäkringen”*)

Svea hovrätts dom i mål T 11693 -17 (”Karesuandobranden nr 2”)

 

6.2.2 Direktkrav vid ansvarsförsäkring Försäkring av tredje man/direktkrav

NJA 2001 s. 711 (”Albyrånet”)

NJA 2004 s. 534 (”Företagshypoteket”)

NJA 2017 s. 601 (”Cremonas ansvarsförsäkring”*)

NJA 2013 s. 233 (”Lunneviskolan”)

 

6.4 Skada i bostadsrättslägenhet Bostadsrättshavares underhållsansvar

NJA 2006 s. 732 (”Den läckande radiatorn”)

NJA 2007 s. 709 (”Föregående ägares försummelse”) NJA 2015 s. 566 (”Den otillåtna anslutningen”) NJA 2019 s. 1013 (”Takläckaget”)

Högsta domstolens dom i mål T 2948-19 (”Knoppens golvvärmesystem”*)

 

6.6 Skada i hyreslägenhet Oaktsamhet av hyresgäst

NJA 2011 s. 454 (”Den läckande diskmaskinen”)

Hyresvärds ansvar i avtalsförhållande

NJA 2002 s. 213 (”Mögel i duschrummet”)